Dôvernosť

Pracovníci inšpekčného orgánu si v súlade s požiadavkami na inšpekčné orgány plne uvedomujú svoju zodpovednosť za dodržiavanie princípov dôvernosti a mlčanlivosti s informáciami získanými pri výkone inšpekčných činností. Všetci inšpektori deklarujú dodržiavanie zásad mlčanlivosti a dôvernosti prostredníctvom osobných vyhlásení s právne vymáhateľným záväzkom.

Výnimky

Informácie získané pri výkone inšpekčných činností nie sú umiestňované do verejne dostupného priestoru. Výnimkou, keď je inšpekčný orgán zo zákona povinný poskytovať takéto informácie tvoria prípady:

  • Ak to vyžaduje národný bezpečnostný orgán – Dopravný úrad
  • Pri šetrení nehodovej udalosti
  • Pri auditoch Slovenskou národnou akreditačnou službou